Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
  Plac Obrońców Pokoju 34
  27-500 Opatów
  tel/fax 15 8682648
  e-mail: ops.opatow@pro.onet.pl
  REGON 005660416
  NIP: 8631587214

Asystent rodziny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła na gminy obowiązek zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może uzyskać wsparcie w postaci asystenta rodziny, do którego zadań należy w szczególności:

1)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z jej członkami i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2)      udzielanie pomocy rodzinom w celu poprawy ich sytuacji życiowej; w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

3)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów socjalnych,

4)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów psychologicznych,

5)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

6)      wspieranie aktywności społecznej rodzin,

7)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

9)      motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

10)   udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych ,

11)   podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

12)   prowadzenie indywidualnej konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

13)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną:

14)   dokonywanie okresowej oceny pracy z rodziną, nie rzadziej niż co pół roku,

15)   monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

16)   sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

17)   współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

18)   współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Następnie po dokonaniu analizy sytuacji rodziny występuje do Kierownika Ośrodka z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.