Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

O nas...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
REGON 005660416
NIP: 8631587214

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie został powołany Uchwałą Nr IX/44/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 7 marca 1990r. Jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Opatów, a siedzibą budynek Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podstawę przyznawania świadczeń o charakterze finansowym, niefinansowym, środowiskowym i instytucjonalnym stanowi Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz inne przepisy prawa i akty wykonawcze.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizuje także szereg zadań zleconych przez administrację rządową z zakres wspierania rodziny m.in. wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, rodzicielskich, alimentacyjnych.

TELEFONY, FAX, E-MAIL

Imię i nazwisko Telefon Fax E-mail
Kierownik
Dominika Kędziora 15 8681305 15 8681339 kierownik@opsopatow.pl
Pracownicy socjalni
Barbara Cybula 15 8681329 15 8681339 socjalni@opsopatow.pl
Edyta Siastacz  15 8681329 15 8681339 socjalni@opsopatow.pl
Bożena Zieja 15 8681329 15 8681339 socjalni@opsopatow.pl
Marta Curyło 15 8681329 15 8681339 socjalni@opsopatow.pl
Świadczenia rodzinne
Małgorzata Marzec-Królikowska 15 8681302 15 8681339 sr@opsopatow.pl
Anna Machula 15 8681302 15 8681339 sr@opsopatow.pl
Fundusz alimentacyjny
Justyna Polak 15 8681333 15 8681339 fa@opsopatow.pl
Główna księgowa
Małgorzata Małaczek 15 8681304 15 8681339 ksiegowosc@opsopatow.pl
Dodatki mieszkaniowe, energetyczne
Monika Ciepiela 15 8681303 15 8681339 dm@opsopatow.pl
Administracja
Renata Wiśniewska 15 8681303 15 8681339 ops.opatow@pro.onet.pl
Opiekun (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)
Edyta Długosz 15 8681303 15 8681339 ops.opatow@pro.onet.pl
Katarzyna Madej 15 8681303 15 8681339 ops.opatow@pro.onet.pl
Małgorzata Lichocka 15 8681 303 15 8681339 ops.opatow@pro.onet.pl
Asystent rodziny
Ewa Polak 15 8681303 15 8681339 asystent@opsopatow.pl
Informatyk
Rafał Mianowski 15 8681304 15 8681339 informatyk@opsopatow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek
700 - 1500

Pracownicy socjalni:

Poniedziałek - piątek
700 - 900  i 1400 - 1500- przyjmowanie interesantów
900 - 1400 - praca w terenie

EPUAP

Adres naszej skrzynki podawczej na platformie E-PUAP
adres: /8f763qeqp1/skrytka

e-Doręczenia:AE:PL-67987-91955-GBJUW-34

Komunikacja elektroniczna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 2017.03.17) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 t.j. z dnia 2015.07.13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – “Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.
Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę bądź w oparciu o profil zaufany.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie na ePUAP: /8f763qeqp1/skrytka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), którego brzmienie jest następujące:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z art. 63 § 3a ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:
„§3a Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”

Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana na adres poczty elektronicznej ośrodka (e-mail) powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).